Skara Pastorat
Skara Pastorat
Kalender Gudstjänst och bön Dop Konfirmation Vigsel Begravning

Så ser kyrkan i Skara ut just nu


Svenska kyrkan är en stor offentlig aktör, men hur den fungerar idag är för många höljt i dunkel. Svenska kyrkan har cirka 2 200 geografiska församlingar som täcker hela landet. I Skara pastorat finns sex av dem. Församlingen har lokal självstyrelse, som kallas för kyrkorådet, men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. Pastoratet är en enhet bestående av ett antal församlingar. Det samlar och förvaltar resurser i form pengar, personal och fastigheter. Pastoratets styrelse kallas för ”kyrkonämnd”. Organisationen är demokratiskt uppbyggd med förtroendevalda på alla nivåer.

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. Det är detta som kallas för ”kärnuppdraget”. Kyrkoråden ansvarar för att det sker på ett utvecklande och för medlemmarna positivt sätt. Till sin hjälp har de församlingsinstruktioner, som de utarbetat och fått utfärdade av stiftets domkapitel. Församlingsinstruktionerna finns tillgängliga under respektive församlings
kyrkoråd.

I pastoratet finns anställda som står till församlingarnas förfogande. Deras uppgift är att samla, inspirera, utrusta och samordna medlemmarna till insatser för församlingens och människors bästa. I Skara pastorat finns sju präster, sex kyrkomusiker, två diakoner och fyra församlingspedagoger. Därtill ett antal barnledare, värdinnor och vaktmästare som ofta är anställda på deltid för sina respektive uppgifter. Domprosten är chef för organisationen och till sin hjälp har han fyra områdeschefer och en kyrkogårds-och fastighetschef.
Svenska kyrkan har samhällets uppdrag att stå för begravningsverksamheten. Det betyder huvudsakligen att sköta pastoratets 17 kyrkogårdar och ett gravkapell och se till att alla garanteras en värdig gravsättning enligt önskemål. I Skara pastorat har denna verksamhet ca 20 personer anställda helårsvis och under sommaren lika många därtill. Totalt har Svenska kyrkan ungefär 25 000 anställda.

Svenska kyrkans medlemmar har rätt att få en lång rad tjänster för sin kyrkoavgift. Men främst innebär det att man gör gott för andra. Man ger stöd till bland annat:

• ett levande, livgivande musik- och gudstjänstliv

• ett diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i andra länder: besök hos gamla, familjerådgivning, hjälp till unga människor, till kränkta kvinnor, till ensamma, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka, konkret hjälp till svenskar utomlands etc

• ett engagemang för flyktingar och invandrare, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle

• en särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola, skola och högskola, undervisning, lyhördhet och dialog - för ungas växande och trygghet

• kyrkobyggnader, inom landet men också i andra länder, för stillhet, meditation, gudstjänster, musikprogram - byggnader som också har ett symboliskt värde för närområdet och som utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer

• ett kulturellt arbete där alla former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.
Statistiken för Skara pastorat för 2006 visar ett framgångsrikt arbete där många människor av god vilja ger av sin tid och sina resurser för att tro, hopp och kärlek ska förmeras i våra bygder. Antalet deltagare vid gudstjänsterna ökade med 20%. Det betyder att i genomsnitt firade 1.200 personer gudstjänst per vecka i pastoratet i Svenska kyrkan. Antalet medlemmar i gruppverksamhet av typen studie-och samtalsgrupper ökade med 80% medan antalet körsångare låg konstant högt, 330 personer. De medel som insamlats av syföreningarna ökade med 10%. Barn-och ungdomsarbetet, som naturligtvis svänger efter kullarnas storlek, uppvisar också ökningar:
0-3 åringar med 30%, 4-6 åringar med 10% (barntimmarna minskade obetydligt), 7-9 åringar med 40%, 10-12 åringar med 180%, 13-15 åringar med 20% och 20-25 åringar med 90%. Därtill gjordes betydligt fler besök både av kyrkans personal på skolorna och av skolklasser på studiebesök i kyrkorna.
Man kan konstatera att minskat antal medlemmar och minskade resurser inte för Skara pastorat har betytt minskad aktivitet bland kyrkans medlemmar. Här bedrivs ett framgångsrikt församlingsarbete efter den vision som alla församlingar enats om: ”Vi vill förmedla evangelium i ord och handling”.


Informationsplan

Läs mer om kyrkoavgiften och att vara medlem i Svenska kyrkan

Till Organisation